Integritetspolicy

Vi värnar din personliga integritet

Vi på Wikowia behandlar personuppgifter i vårt dagliga arbete. Vi värdesätter din trygghet och säkerhet och ser därför till att skydda de personuppgifter du delar med oss. Att behandla personuppgifter är nödvändigt i vår verksamhet som fastighetsförvaltare.

I vår verksamhet behandlar vi personuppgifter; om företrädare för våra lokalhyresgäster, om våra bostadssökande, om bostadshyresgäster och samarbetspartners.

Vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, framgår för respektive kategori i kolumner nedan.

Sökande (bostads- och lokalhyresgäst)

Det glädjer oss att du vänder dig till Wikowia för att hyra din lokal eller bostad!

Ändamål

För att vi ska kunna administrera ansökningar och intresseanmälningar behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter

Vi behöver dina kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och adress för att kunna kontakta dig. För att utreda den sökandes lämplighet som hyresgäst kan även kontaktuppgifter om eventuella referenspersoner komma att behandlas. Vi behandlar även uppgifter om bostadshyressökandes familjeförhållanden i det att vi samlar in information om antal familjemedlemmar för att motverka trångboddhet i våra tilldelningsbeslut. Utan dina uppgifter kan vi inte handlägga din ansökan.

Laglig grund

Vi stödjer vår behandling av en bostadshyressökandes personuppgifter på fullgörandet av ett förestående hyresavtal. Vi stödjer behandling av en företrädare för en juridisk person på ett berättigat intresse. Vi anser att vi har ett berättigat intresse att behandla uppgifter om företrädare som ansöker om lokalhyra. De uppgifter som behandlas är enbart kontaktuppgifter och behövs för att kunna administrera lokalhyresansökan som handläggs i företrädarens intresse, på företrädarens initiativ.

Mottagare

För att avgöra hyresgästens betalningsförmåga förmedlas ingivna uppgifter nödvändiga för kreditupplysning till ett kreditupplysningsföretag.

Lagringstid

Vi behandlar personuppgifter för förevarande ändamål till dess beslut om tilldelning av hyresobjekt fattats. För att underlätta administrationen av återkommande ansökningar kan uppgifter komma att sparas under en tid om två år. Uppgifter nödvändiga för vår bokföring sparas för en tid om sju år efter tilldelningsbeslutet.

Bostadshyresgäst

Vi vill alltid ge dig som bostadshyresgäst god service. Vi vill att du ska känna dig trygg med oss som hyresvärd.

Ändamål

För att vi ska kunna hantera uthyrningen av din bostad behöver vi behandla dina personuppgifter. Det handlar om att administrera dina kontakter med vår kundservice, planera fastighetsservice, hantera betalning av hyra samt annat som hör till det löpande arbetet i bostadsuthyresverksamhet. För att säkerställa våra bostadhyresgästers betalningsförmåga görs en kreditupplysning med hjälp av ditt personnummer.

Vid förekomst av misskötsamhet eller störningar kan dina uppgifter komma att behandlas särskilt. Det behövs för att vi ska kunna skapa en god miljö kring våra fastigheter. Med anledning av detta kan vi även behöva behandla personuppgifter för att vi ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Personuppgifter

Utöver de uppgifter du angivit i ansökan inhämtar vi även personnummer, bankuppgifter och eventuella uppgifter om borgensman som är nödvändiga för oss att behandla för hyresförhållandet.

Vid vissa av våra fastigheter registreras även användning av nyckeltagg som används för in- och utpassering ur våra fastigheter.

Laglig grund

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på fullgörandet av hyresavtalet.

Mottagare

För att du som hyresgäst ska få bra service förmedlas i vissa fall dina kontaktuppgifter till våra samarbetspartners som utreder störningsärenden och utför fastighetsskötsel. I vissa fall kan Wikowia vara skyldigt att även förmedla personuppgifter till myndigheter och andra samhällsorgan.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras under hyresförhållandet. Därefter kan dina uppgifter komma att sparas för en tid om två år, för att vi ska kunna hantera uteblivna hyresbetalningar, erbjuda dig nytt boende och hantera eventuella störningsärenden. Nödvändiga uppgifter för vår bokföring sparas enligt gällande bokföringsbestämmelser i sju år efter att hyresförhållandet upphört.

Samarbetspartner och kontaktperson (lokalhyresgäst)

Tack för att ni väljer Wikowia som er samarbetspartner.

Ändamål

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett bra sätt och kunna kommunicera med våra samarbetspartners och lokalhyresgäster behöver vi behandla dina kontaktuppgifter.

Personuppgifter

Vi behandlar företrädare och kontaktpersoners namn, e-post och telefonnummer för att möjliggöra god kommunikation.

Laglig grund

Vi stödjer vår behandling av kontaktuppgifter till kontaktpersoner och samarbetspartners på ett berättigat intresse. Vi anser att behandlingen av dina uppgifter sker i våra samarbetspartners intresse, och att vårt intresse av att behandla en kontaktpersons kontaktuppgifter väger tyngre än kontaktpersonens intresse av att vi inte få sina uppgifter behandlade. Allt för att upprätthålla en god affärsrelation.

Mottagare

De kontaktuppgifter vi registrerar om våra lokalhyresgästers företrädare kan komma att förmedlas till aktörer vi samarbetar med gällande fastighetsskötsel och störningsärenden.

Lagringstid

Vi sparar kontaktuppgifter till våra samarbetspartners och kontaktpersoner så länge vår affärsrelation består. Uppgifter nödvändiga för vår bokföring sparas enligt gällande bokföringsbestämmelser för en tid om sju år efter avslutat samarbete eller uthyrning.

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång – (s.k. registerutdrag). Det innebär att du under tiden du är registrerad hos oss har rätt att få ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. För att säkerställa din identitet kan vi vid begäran komma att efterfråga ytterligare uppgifter för att säkerställa att begärda uppgifter lämnas till rätt person.

Du har rätt till rättelse – Det innebär att vi i möjligaste mån vill se till att de uppgifter vi har registrerade om dig är korrekta. Upplever du att vi har felaktiga uppgifter kan du få dina uppgifter rättade.

Du har rätt till radering – Denna rättighet innebär ingen ovillkorlig rätt till att bli raderad, men du har alltid rätt att begära att uppgifter tas bort. Radering är bland annat aktuell;

Skyldigheter enligt lag kan göra att vi inte har möjlighet att radera uppgifter, utan är skyldiga att fortsätta med vår behandling. Det kan bland annat röra sig om skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller konsumenträttslig lagstiftning.

I vissa fall kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. En sådan omständighet kan även utgöra hinder mot borttagning av dina personuppgifter.

Du har rätt till begränsning – Det innebär att om du bestrider att uppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under tiden vi hanterar din begäran. Du kan också begära att vi inte raderar dina uppgifter – om du själv behöver uppgifterna för att kunna tillvarata dina rättsliga intressen. Du kan begära begränsning vid fall då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse om du ifrågasätter vår intresseavvägning. Om du begär att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter får vi utföra lagring, behandla uppgifter för att tillvarata våra rättsliga anspråk, skydda andras rättigheter eller annars behandla uppgifter enligt ditt medgivande.

Du har rätt att invända mot viss typ av behandling – Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och mot all behandling som vi stödjer på vårt berättigade intresse.

Du har rätt till överföring av personuppgifter (dataportabilitet) – Denna rättighet gäller vid fall då vi grundar vår behandling av dina uppgifter på avtal eller på ditt samtycke.

Vid fall då vi inte har möjlighet att helt radera dina personuppgifter på grund av ovanstående omständighet ser vi till att begränsa den behandling som sker av din personuppgift till de ändamål som hindrar radering.

Hur du kontaktar oss

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och bestämmer ändamål och medel för är Wikowia AB org. nr. 556461-6315, med adress Järntorgsgatan 8, 413 30 Göteborg. Har du frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter kan du komma i kontakt med oss genom att maila info@wikowia.se eller kontakta oss per telefon till 031-7571340.

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du når Datainspektionen via mail på datainspektionen@datainspektionen.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid vår senaste version av integritetspolicyn på vår hemsida. Vid förändringar av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer vi publicera särskild information på vår hemsida och meddela samma förändring via e-post i god tid innan förändringen träder i kraft.

Informationen och riktlinjerna i förevarande integritetspolicy gäller även för bolag inom samma koncern, såsom KB Tynnered 1:14 Göteborg, org. nr. 916558-5895, KB Puwik, org. nr. 916850-2608, KB Hackspetten org. nr. 916442-4724, Wikowia Bostad AB, org. nr. 559012-8053, Wikowia Alingsås AB, org. nr. 556900-8096, Wikowia Alingsås Västra AB, org.nr. 559036-0045, Wikowia Alingsås Östra AB, org. nr. 559036-0037, Stadsskogsportens Samfällighetsförening org. nr. 717916-7411, Wikowia Gamlestadens Torg AB org.nr. 559205-3531, Wikowia Öresjö Ängar AB org. nr. 559280-5369, Wikowia Öresjö Parkering AB org. nr. 559375-5787, Domaren i Göteborg AB, org. nr. 556256-6215, Domaren Holding AB, org. nr. 556512-8518, samt Wikbo Invest AB, org. nr. 556584-6861 samt närstående bolag.